Tsinghua University

Learning & Neural Systems Group
Learning &
Neural Systems Group

Principal Investigator


Yanan Sui

Associate Professor

National Engineering Research Center for Neuromodulation

School of Aerospace Engineering

Tsinghua University

Graduate Students & Postdocs

Yunyue Wei

韦云岳

weiyy20 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

Reinforcement Learning and AI-Assisted Healthcare

Hongda Li

李洪达

lhd21 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

SCS simulation and optimization

Kaibo He

何凯波

hkb21 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

Reinforcement Learning & Robotics

Chenhui Zuo

左晨辉

zuoch22 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

Machine learning and biological model simulation

Jiaxin Shi

石佳鑫

shijx22 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

Virtual reality and Neural model simulation

Chengtian Ma

马程田

mct23 [AT] mails.tsinghua.edu.cn

Engineering Mechanics

Shanning Zhuang

庄善宁

shanning.zhuang [AT] outlook.com

Robotics and AI

Undergraduate Students


Zhengfei Zhang / Shaoxun Huang / Pengcheng Wang / Saraswati Soedarmadji
Chuxin Cheng / Widyadewi Soedarmadji / Jing Shao / Michael Qian Vergnolle

Alumni


Chen Gong China Mobile Research Institute
Zeji Yi CMU
Bingquan Zhu SASAC
Jiahao Wan Tsinghua
Jun Hong Lim Pins Medical
Hongzhou Luan UCSF
Akifumi Wachi IBM Research
Vincent Zhuang Google Brain
Songyuan Zhang MIT
Xiaohan Zhu UC Berkeley
Junkai Zhang UCLA